Wybory Samorządowe 2018

 

AKT PEŁNOMOCNICTWA
do głosowania w wyborach

Kto może ustanowić pełnomocnika?

1. Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej „pełnomocnictwem do głosowania”.

2. Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

Kto może być pełnomocnikiem?

• osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Kto nie może być pełnomocnikiem?

• osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

• mąż zaufania;

• obserwator społeczny;

• osoba kandydująca w wyborach. Pełnomocnictwo można przyjąć: • tylko od jednej osoby lub • od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itd.), zstępny (córka, syn, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Jak udzielić pełnomocnictwa?

• w celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek (na druku) do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.

Do wniosku należy dołączyć:

• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (na druku),

• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,

• kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem- w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania i przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia.

Terminy składania wniosków:

Wniosek należy złożyć najpóźniej:

• do dnia 12 października 2018 r. - w tzw. I turze wyborów

• wyborca, który przed pierwszym głosowaniem nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, może złożyć taki wniosek po dniu pierwszego głosowania, najpóźniej do dnia 26 października 2018 r. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli będzie ono przeprowadzone. Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do właściwego urzędu gminy.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa ma prawo:

• cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do 19 października 2018 - w tzw. I turze wyborów i do dnia 2 listopada 2018 r. - w tzw. II turze wyborów poprzez złożenie stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym,pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego. W przypadku wyborcy niemogącego lub nieumiejącego złożyć podpisu podstawę do odnotowania w wykazie cofnięcia pełnomocnictwa stanowi protokół potwierdzający wolę cofnięcia przez wyborcę pełnomocnictwa, o ile została ona potwierdzona w sposób niebudzący wątpliwości, sporządzony przez wójta lub innego upoważnionego pracownika urzędu gminy albo przewodniczącego właściwej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

Gdzie można składać wnioski ?

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Telatyn

wniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa.PDF  zgoda_na_przyjecie_pelnomocnictwa.PDF 

INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej w Telatynie

Gminna Komisja Wyborcza w Telatynie pełni dyżury w Urzędzie Gminy Telatyn - pokój -Nr 16 od poniedziałku do piątku - w godzinach 10:00- 14:00 i dodatkowo w sobotę 15 września od godz.9:00 do 12:00 w dniu 17 i 26 września 2018 roku Komisja pełni dyżur od godziny 9:00 do godziny 24:00

INFORMACJA
Urzędnik Wyborczy przyjmuje zgłoszenia do składów osobowych:

-obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach zarządzonych na dzień 21 paździemika br,
-obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach zarządzonych na dzień 21 paździemika br
W Urzędzie Gminy Telatyn:

-środa 19.09.2018 w godz.9:00 do 12:00
-czwartek 20.09.2018 w godz.9:00 do 12:00
-piątek 21.09.2018 w godz. 9:00 do 15:00

Ponadto zgłoszenia do w/w komisji przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku w dniach l7.09.2018 do 21.09.2018 w godzinach 8:00 do 15:00

 

Urzędnik Wyborczy

(-) Alina Pliżga

Dokumenty normatywne