Sesja Zwyczajna Rady Gminy Telatyn

  • Drukuj

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) oraz § 27
ust.6 Statutu Gminy Telatyn z a w i a d a m i a m, że dnia 30 grudnia 2009 roku o
godz.10 00 w sali narad Urzędu Gminy Telatyn odbędzie się Sesja Zwyczajna Rady
Gminy Telatyn

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy

2. Przyjęcie porządku posiedzenia

3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji

4. Wystąpienie Wójta Gminy/Skarbnika Gminy - przedstawienie projektu budżetu Gminy  Telatyn na 2010 rok

5. Dyskusja

6. Podjecie uchwały:

a. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Telatyn na 2010 rok

7. Przedstawienie projektów uchwał będących przedmiotem obrad

8. Dyskusja

9. Podjecie uchwał w sprawach:

a. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

b. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Telatynie

c. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Telatyn z organizacjami pozarządowymi

d. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Telatyn na 2010 rok

e. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Telatyn na 2010 rok

f. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego stanowiącego mienie komunalne Gminy Telatyn w drodze przetargu

10. Sprawy bieżące:

a. informacja Wójta o działalności międzysesyjnej

b. wnioski i zapytania

11. Zakończenie obrad