konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA

  • Drukuj


Wójt Gminy Telatyn

POWIAT TOMASZOWSKI

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

dnia 28 czerwca 2010r

Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA

Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Poturzynie,

Poturzyn 24, 22-652 Telatyn

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. nr 184, poz.1436):

1) posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

2) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego ,

5) uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku,

6) posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela,

8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,

10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 nr 14, poz. 114 z późn. zm.),

11) złożyła oświadczenie lustracyjne wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

 

 

2. Zgodnie z § 1 ust.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r (Dz.U. nr 60, poz. 373). oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły.

2) Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informację o :

a) stażu pracy, w tym m.in. stażu pracy pedagogicznej,

b) stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego,

c) stażu pracy, w tym m.in. stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu, o którym mowa w pkt. 2

4) Oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela.

5) Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursów kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania oświatą,

6) Oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia oceny pracy, o której mowa w §1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ,

7) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza posiadającego uprawnienia do jego wystawienia - na druku zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz.332 ze zm.).

8) Oświadczenie, że kandydat nie był karany kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

9) Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

10) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 nr 14, poz 114 z późn. zm.),

11) Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r nr 101, poz.926 z późn. zm) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

12) Oświadczenie, że kandydat dopełnił obowiązek, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007r nr 63, poz. 425 z późn. zm.)

 

 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Telatyn i na stronie internetowej Gminy Telatyn – www.telatyn.pl , na adres: Urząd Gminy Telatyn, 22-652 Telatyn. Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Telatyn zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r (Dz.U. nr 60, poz. 373). O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.