OTWARTY KONKURS OFERT

  • Drukuj


OGŁOSZENIE

 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/212/10 Rady Gminy Telatyn z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia  rocznego programu współpracy Gminy Telatyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

 

WÓJT  GMINY TELATYN

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

 na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:  kultury fizycznej i sportu w terminie od dnia 1 stycznia 2011 roku  do dnia 31 grudnia 2011