Nowy projekt unijny w Gminie Telatyn

  • Drukuj

solarW dniu  28.12.2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Telatyn, a Województwem Lubelskim o dofinansowanie projektu pm.: Odnawialne źródła energii w Gminie Telatyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Wartość projektu: 1 659 435,74 zł wkład EFRR: 1 181 691,10 zł.

 

Projekt realizowany w okresie od 06-04-2016 r. do 30-11-2018 r.

Celem głównym realizowanego projektu jest upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy Telatyn.  Realizacja projektu umożliwi także stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej na terenie gminy, który stanie się docelowo jednym z elementów równoważnego rozwoju regionu oraz zaspakajania rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki. Projekt wspiera również dywersyfikację dostaw energii, tym samym zwiększa bezpieczeństwo energetyczne regionu. Ponadto wzrost wytwarzania energii cieplnej z OZE przyczyni się bezpośrednio do redukcji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i poprawy jego jakości. Stanie się to dzięki zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W konsekwencji inwestycja w rozwój instalacji OZE poprawi komfort życia mieszkańców m.in. poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej oraz podniesienie atrakcyjności społeczno-gospodarczej  gminy. W ramach projektu na terenie gminy Telatyn zostaną zainstalowane 142 instalacje kolektorów słonecznych. Zestawy kolektorów słonecznych będą składały się z 2 lub 3 absorberów, o łącznej mocy od 3,4 KW do 4,65 KW. W wyniku realizacji projektu dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE na terenie gminy wyniesie 0,64541 MW, a produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wytwórczych wykorzystujących OZE osiągnie wartość 270,804 Mwh/rok. Szacuje się także, że dzięki zainstalowaniu nowych OZE roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 147,832 ton ekwiwalentu CO2.