Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  • Drukuj

o pomaganiu najbardziej potrzebujacym 25153200Podprogram 2017

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 zł dla osoby w rodzinie).


W związku z powyższym, wszystkie rodziny i osoby potrzebujące i zainteresowane otrzymaniem produktów żywnościowych w ramach w/w programu prosimy o zgłaszanie się do GOPS.
Wszelkie informacje dotyczące programu, można uzyskać bezpośrednio u pracowników socjalnych, w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu 84 66 13 110 wew. 43. Ponadto informacje dotyczące realizacji pomocy w ramach Programu (m.in. o terminach i miejscu wydawania kolejnych partii żywności) będą zamieszczane na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń GOPS i UG.