OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

  • Drukuj

Wójt Gminy Telatyn w trybie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r., poz.788 ze zm.) zawiadamia, że w dniach od 23 października 2017 r. do 21 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Telatyn, ul. Fryderyka Chopina 10, 22-652 Telatyn w pokoju nr 10, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty Uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2018-2027 dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych w obrębach ewidencyjnych: Łachowce, Łykoszyn, Marysin, Nowosiółki, Posadów, Poturzyn, Radków, Radków Kolonia, Suszów, Telatyn Wasylów Mały, Żulice, Nowosiółki Osada oraz Poturzyn Osada.


Projekt uproszczonego planu urządzania lasu zawiera opis i powierzchnie lasu, które zgodnie z art. 21 ust. 4 cyt. ustawy o lasach, będą podstawą naliczenia podatku leśnego oraz realizacji zadań w zakresie gospodarki leśnej przewidzianej do realizacji w latach 2018—2027.
Właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski do projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu w sprawie planów - na piśmie w Urzędzie Gminy Telatyn w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu, tj. do dnia 21 listopada 2017 r.
Ostateczna decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków podejmie Starosta Tomaszowski w formie decyzji.
Projekt Uproszczonego planu urządzenia lasu opracowany został na zlecenie Powiatu Tomaszowskiego przez firmę TAXUS UL Sp. z o.o. ul. Płomyka 58, 02-491 Warszawa.