Dzięki staraniom Wójt Gminy Telatyn Elżbiety Stąsiek – Witkowskiej Gmina Telatyn otrzyma dofinansowanie w kwocie 2.625.914,28 zł w ramach Projektu ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Telatyn", Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość Projektu wyniesie 4.530.575,99zł. W ramach pozyskanych środków finansowych zaplanowana jest modernizacja budynku Szkoły Podstwowej w Telatynie. Za pozyskane środki finansowe Gmina wykona m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, częściową wymianę stolarki dachowej i okiennej, nową elewację budynku, modernizację kotłowni, budowę instalacji fotovoltaicznej, wymianę instalacji oświetleniowej na energooszczędną. Umowa na dofinansowanie została podpisana 8 listopada 2018 roku.

Podziel się tym: